SATYSFAKCJA GWARANTOWANA PHILIPS

Philips wprowadził promocję, która kończy się 31.12.2015 roku

Poniżej wklejamy regulamin promocji dotyczącej zakupu wybranych produktów Sonicare Philips.

satysfakcja znak

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą
„Satysfakcja Gwarantowana Sonicare”
§ 1. Określenie Organizatora i Koordynatora
1.  Organizatorem programu promocyjnego „Satysfakcja Gwarantowana Sonicare” („Promocja” lub „Program”)
jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195 B, kod pocztowy: 02 -222, wpisana
do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS  0000037385, NIP: 526-02-10-95, o
kapitale zakładowym w wysokości 68 497 880 zł („Organizator” lub „Philips”).
2.  Koordynatorem  Promocji jest  Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-680, ul.
Wolbromska 38, („Koordynator”).  Koordynator odpowiedzialny jest za przyjmowanie, weryfikację i
przechowywanie  zgłoszeń Uczestników Promocji,  przesyłanie  należnych kwot  w związku z dokonanym
zwrotem produktu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§ 2. Termin i miejsce Promocji
1.  Promocja trwa od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2.  Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
§ 3. Uczestnicy Promocji
1.  Z  zastrzeżeniem  ust. 2 i  3  Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22
1
Kodeksu cywilnego, zwane
dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji
uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w par. 5 ust. 1.
2.  W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz (przysługuje tylko jednokrotne uprawnienie do
zwrotu na osobę/adres).
3.  W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą,  które nabywają produkty
objęte Promocją bezpośrednio od Organizatora, ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem
jest dostawa produktów objętych Promocją.
§ 4. Cel Promocji
1.  Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom  produktu uczestniczącego w Promocji  pełnego zadowolenia z
decyzji  o jego wybraniu. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu Nabywca będzie miał
możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
§ 5. Zasady Promocji
1.  Promocja obejmuje wyłącznie akumulatorowe szczoteczki Philips Sonicare i urządzenia Philips AirFloss
wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu zwane dalej „Produktami”.
2.   Programem objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione w okresie od dnia 1 września 2014  r.
do dnia  31  grudnia  2015  r.  przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku, do których gwarantem jest Organizator.
3.  W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego  Produktu  Nabywca  może  zwrócić go za
pośrednictwem przesyłki  pocztowej lub  kurierskiej na  adres Koordynatora:  „Satysfakcja  Gwarantowana
Sonicare”, ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa. Opcjonalnie  możliwe jest osobiste dostarczenie produktu
pod powyższy adres w godzinach pracy biura Koordynatora (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00).
4.  Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest w ciągu 30  dni  od daty zakupu. O  zachowaniu terminu do
zwrotu Produktu decyduje odpowiednio:
  data stempla pocztowego w przypadku przesyłek nadesłanych pocztą
  data nadania na przesyłkach kurierskich
  data zwrotu osobistego na adres określony w ust. 3
5.  Wszelkie koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek
inną formą płatności, do której dokonania będzie zobowiązany adresat nie będą akceptowane.
6.  Zwrot  Produktu  jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia  wszystkich  poniższych
warunków:
a.  Przesłanie Produktu w sposób określony w par. 5 ust. 3 z zachowaniem terminu określonego w par 5 ust.
4.  Zwracany  Produkt powinien być czysty, niezniszczony,  nieuszkodzony,  przesłany w oryginalnym
opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi  elementami  wyposażenia  oryginalnie
zakupionego Produktu.
b.   Przekazanie wraz z  Produktem oryginalnego dowodu zakupu  Produktu  –  paragonu lub faktury  VAT
zawierającego w szczególności unikalny numer dokumentu, określenie zakupionego  Produktu oraz cenę
zakupu brutto.
  Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia
transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc), faktury pro forma  czy też dokumenty
wydania/dostawy towaru.
c.  Przekazanie wraz z Produktem wskazanych poniżej danych:
  data zakupu zgodna z dowodem zakupu;
  przyczyna zwrotu Produktu;
  imię i nazwisko oraz dokładny adres pocztowy właściciela rachunku bankowego,
  numer rachunku bankowego, na które ma być dokonany przelew ze zwrotem należności.
Dane te powinny być przekazane na specjalnym formularzu dostępnym  w sklepach,  prowadzących
sprzedaż  Produktów  objętych Programem  oraz  do pobrania ze strony internetowej
www.philips.pl/sonicare  lub  zostać przepisane  przez uczestnika  na kartce.  Wzór Formularza
Uczestnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Dodatkowo, kierując się własnym uznaniem, Uczestnik może podać adres e-mail, numer telefonu
komórkowego, a także upoważnić Organizatora do przetwarzania danych w celach marketingowych i
wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej  drogą elektroniczną.
7.  Koordynator zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w  terminie
30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia spełniającego wymogi określone w par. 5 ust.
1 do 6. Zwrot następuje na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.
8.  Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu nie może być wyższa niż sugerowana cena detaliczna opublikowana
w aktualnym na dzień zakupu produktu oficjalnym cenniku  Philips  Polska. Wyciąg z cennika obejmujący
produkty  objęte Promocją  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Zwrot ceny zakupu produktu
nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem  czy zwrotem  Produktu, takich  jak: koszty
przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt dostarczenia zgłoszenia do Koordynatora.
9.  Uprawnienie Nabywcy do zwrotu Produktu w ramach Promocji nie dotyczy Produktów, co, do których poziom
satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w
szczególności wynikłe na skutek:
  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;
  niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
  ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
  użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
10.  W razie przesłania  Produktu  dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków
określonych w przepisach Regulaminu Produkt  będzie odesłany  zwrotnie  Nabywcy na jego koszt, dotyczy to
w szczególności  Produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu
zakupu.
11.   Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Philips lub na jego
zlecenie.
§ 6. Dane osobowe
1.  Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Philips Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-222, Al. Jerozolimskie 195B.
2.  Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane
będą przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych w celu
realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
Przetwarzanie danych  osobowych obejmuje zakres danych osobowych wskazany w formularzu
zgłoszeniowym oraz następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie,
opracowywanie, prostowanie i usuwanie.
3.  Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182). Na  zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Promocji w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.
§ 7. Reklamacje
1.  Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2016 r. za pomocą listu poleconego, przesyłki
kurierskiej lub poczty elektronicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data
wpłynięcia zgłoszenia na adres Koordynatora (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską) lub data dotarcia e-maila na serwer pocztowy Koordynatora (zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej).
2.  Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: „Reklamacja – Satysfakcja Gwarantowana Sonicare”, Karlsbad Sp.
z o.o.  ul.  Wolbromska 38, 03-680 Warszawa  lub e-mail:  Promocja_Philips@karlsbad.pl  z tematem
wiadomości „Reklamacja – Satysfakcja Gwarantowana Sonicare „.
3.  Reklamacje rozpatruje  przedstawiciel  Koordynatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego  Koordynator
powiadamia Uczestnika Promocji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana
– listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub
kuriera; pocztą elektroniczną  –  w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.
4.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
§ 7. Postanowienia końcowe
1.  Aktualny Regulamin Promocji dostępny będzie na stronie: www.philips.pl/sonicare
2.  Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Philips będą udzielane pod numerem  infolinii Philips: 22 397
15 06  (czynna  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00  –  18.00).  Koordynator  nie udziela informacji na
temat statusu zgłoszeń.
3.   Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu
i jego akceptacją.
4.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego
prawa.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji
„Satysfakcja Gwarantowana Sonicare”
Wykaz produktów uczestniczących w Promocji
wraz z sugerowanymi cenami detalicznymi
Symbol produktu
Rekomendowana
cena detaliczna
HX6311/07  229,00 zł
HX6511/35  409,00 zł
HX6511/50  269,00 zł
HX6762/43  369,00 zł
HX6781/02  459,00 zł
HX6921/06  599,00 zł
HX6932/36  899,00 zł
HX6972/10  680,00 zł
HX6972/34  909,00 zł
HX6995/10  680,00 zł
HX8211/02  369,00 zł
HX8331/01  409,00 zł
HX8341/01  349,00 zł
HX8911/01  499,00 zł
HX8923/34  749,00 zł
HX9112/02  725,00 zł
HX9142/32  349,00 zł
HX9172/14  829,00 zł
HX9332/04  929,00 zł
HX9342/02  349,00 zł
HX9352/04  929,00 zł
HX9362/67  929,00 zł
HX9372/04  929,00 zł

 

 
Załącznik nr 2 do regulaminu promocji
Formularz Uczestnictwa w promocji „Satysfakcja Gwarantowana Sonicare”
Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe i niezbędne do udziału w Promocji. Pozostałe dane osobowe są dobrowolne. Prosimy o czytelne
wypełnianie DRUKOWANYMI literami. Zgłoszenia niepełne lub wypełnione w sposób nieczytelny nie wezmą udziału w Promocji.
Data zakupu (zgodnie z dowodem zakupu)* _______________
Zwracany produkt (wyłącznie akumulatorowe szczoteczki Philips Sonicare i urządzenia AirFloss)*
  HX6311/07
  HX6511/35
  HX6511/50
  HX6762/43
  HX6781/02
  HX6921/06
  HX6932/36
  HX6972/10
  HX6972/34
  HX6995/10
  HX8211/02
  HX8331/01
  HX8341/01
  HX8911/01
  HX8923/34
  HX9112/02
  HX9142/32
  HX9172/14
  HX9332/04
  HX9342/02
  HX9352/04
  HX9362/67
  HX9372/04
Przyczyna zwrotu produktu*
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko (właściciel rach. bankowego)* ______________________________________________________
Ulica, numer budynku i mieszkania* ______________________________________________________________
Kod pocztowy* _________ Miejscowość* ____________________________ Poczta _______________________
E-mail: ______________________________________________________ Telefon ________________________
E-mail i telefon – dane nieobowiązkowe zalecane  – możliwość powiadomienia o ewentualnych  brakach w zgłoszeniu
Nr rachunku bankowego*
Oświadczenia Uczestnika Promocji*
Proszę oznaczyć znakiem “X” w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie
podpisać się w odpowiednim miejscu. Brak oznaczenia przynajmniej pierwszej kratki lub brak podpisu skutkować będzie
odrzuceniem zgłoszenia.
  1. Zgłaszam swój udział w Promocji „Satysfakcja Gwarantowana Sonicare” (Promocja)*
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do formularza
dołączam wymagane Regulaminem: produkt Philips  Sonicare  w oryginalnym opakowaniu z kompletem akcesoriów oraz oryginalny dowód
zakupu produktu.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu w celu niezbędnym
do przeprowadzenia Programu i mojego w nim udziału, zgodnie z jego Regulaminem
  2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu dla celów marketingowych przez
Philips Polska Sp. z o.o. oraz na przekazanie przez Philips Polska Sp. z o.o. wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu danych osobowych
spółce Koninklijke Philips N.V. lub jej spółkom zależnym, dla celów marketingowych i archiwalnych.
  3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 959 z późn. zm.),  o produktach i usługach marki Philips kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany przeze mnie powyżej adres e-mail, przez spółki: Philips Polska Sp. z  o.o.,
Koninklijke Philips N.V. lub jej spółki zależne.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Philips Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod 02-222, Al. Jerozolimskie 195B.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą mają
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Data*  ________  Podpis* ___________________
Wypełniony kupon wraz z produktem w
oryginalnym opakowaniu oraz oryginalnym
dowodem zakupu  należy wysłać  na adres:
Satysfakcja Gwarantowana Sonicare
ul. Wolbromska 38
03-680 Warszawa